Wat gebeurt er met uw bitcoins en andere cryptocurrency als u komt te overlijden?

19 april, 2022
Zuzanna Visvalingam

Het investeren in bitcoins en andere cryptocurrency is de afgelopen jaren flink toegenomen, en nog steeds. De focus ligt daarbij hoofdzakelijk op de fluctuerende koers, en daarmee de waarde van de wallet op dit moment. Maar wat gebeurt er met (de waarde van) uw wallet wanneer u plotseling komt te overlijden?

In deze blog wordt ingegaan op een in de praktijk veelvoorkomende praktische complicatie en op inhoudelijke discussies en geschillen die kunnen ontstaan wanneer bitcoins en andere cryptocurrency onderdeel uitmaken van een (digitale) nalatenschap.


Terugkerend praktisch probleem

Het investeren in cryptocurrency brengt gevaren met zich mee als scams, hacken en diefstal. Daarom treffen investeerders beveiligingsmaatregelen als complexe inloggegevens, tweetrapsverificatie, een herstelsleutel of het gebruik van meerdere wallets. Een behoorlijke beveiliging is positief te noemen, maar legt tegelijkertijd de vinger op de zere plek voor de executeur en erfgenamen. Een praktische complicatie kan namelijk zijn dat de executeur er niet in slaagt toegang te verkrijgen tot de wallet(s) van de erflater wegens het ontbreken van de vereiste toegangsgegevens. Het risico bestaat dan dat de waardevolle investering in bitcoins en/of andere cryptocurrency met het overlijden van de investeerder als het ware verdampt.

Als bezitter van bitcoins en andere cryptocurrency doet u er dus verstandig aan het een en ander te regelen, zodat erfgenamen na uw overlijden kunnen beschikken over uw wallet. Een mogelijkheid is het opslaan van uw private key/seed phrase in een depotakte bij een notaris. U kunt er zelfs voor kiezen om uw private key/seed phrase op te splitsen en gedeelten/woorden afzonderlijk (en bij verschillende notarissen) op te slaan in voormelde akte.


Veelvoorkomende discussies en geschillen

Hoewel bitcoins en andere cryptocurrency in Nederland geen erkend betaalmiddel zijn, vertegenwoordigen ze wel een zekere waarde. De moeilijkheid hierin is dat de koers – meer dan in het geval van aandelen – fors fluctueert. Investeerders worden namelijk geconfronteerd met koersen die het ene moment recordhoogtes bereiken en het andere moment fors kelderen. De grote koersschommelingen plaatsen executeurs en erfgenamen voor grote uitdagingen bij de afwikkeling van (digitale) nalatenschappen. Hierbij rijzen al snel vragen als: 

  • Wat is de waarde van de wallet?
  • Moeten de bitcoins en/of overige cryptocurrency worden verkocht óf worden verdeeld over de erfgenamen?
  • Op welk moment moet de inhoud van de wallet worden verkocht?
  • Heeft een (latere) koersdaling gevolg voor de omvang van de nalatenschap?
  • Kan de executeur aansprakelijk worden gehouden voor het niet tijdig verkopen van bitcoins en/of andere cryptocurrency?

Voorkom dat deze vragen uitmonden in discussies en geschillen tussen de executeur en erfgenamen en tussen erfgenamen onderling. Dit kunt u in de eerste plaats doen door uw wil ten aanzien van uw wallet zo duidelijk en volledig mogelijk te vermelden in een testament. Daarnaast is het raadzaam een executeur te benoemen die beschikt over kennis en kunde ten aanzien van de handel in bitcoins en andere cryptocurrency. Om geen misverstanden te laten bestaan over de taken van de executeur is het bovendien verstandig om deze taken concreet te beschrijven in uw testament.


Conclusie

Nalatenschappen evolueren mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De praktijk leert echter dat bezitters zaken aangaande bitcoins en andere cryptocurrency in relatie tot (digitale) nalatenschappen niet (voldoende) hebben geregeld. Dit leidt niet alleen tot praktische complicaties, maar ook tot tijdrovende discussies en geschillen tussen de executeur en erfgenamen en tussen erfgenamen onderling. Kortom, hoog tijd om orde op zaken te stellen bezitters!


Vragen

Hebt u vragen over een (digitale) nalatenschap of over het opstellen van een testament? Of wilt u daarover van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten

Erfrecht
Zuzanna Visvalingam