Moet in letselschadezaken worden geprocedeerd?

30 maart, 2021
Mark van Raak

Gerechtsgebouw Breda | Foto door: Loet Koreman

In letselschadezaken hoeft zeker niet altijd te worden geprocedeerd. Neemt u een letselschadeadvocaat in de arm, dan wordt u niet alleen kundig bijgestaan, maar is het de andere partij ook duidelijk dat u wel kunt gaan procederen. En dat zal uw onderhandelingspositie ten goede komen. 

Komt u er met de verzekeraar minnelijk niet uit, dan hoeft niet de gehele zaak aan de rechter te worden voorgelegd. De punten waarover reeds overeenstemming bestaat, kunnen onaangetast blijven staan. Een rechter kan worden verzocht een beslissing te nemen over slechts het gedeelte waarover partijen het niet eens worden (bijv. over slechts één schadepost indien ten aanzien van de andere posten consensus bestaat). Een dergelijke gerechtelijke procedure wordt vrij snel behandeld, zodat het schaderegelingstraject weer spoedig kan worden hervat. Er wordt dus gericht gehandeld. En wordt het verzoek van het slachtoffer toegewezen, dan krijgt hij/zij de in redelijkheid gemaakte proceskosten ook nog eens volledig vergoed.

Aansprakelijkheid

Op onze website van Buro Letselschade hebben wij de diverse aansprakelijkheidsgronden uiteengezet. Gedacht kan o.a. worden aan verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, beroepsziekten, medische fouten en misdrijven.

U hebt pas recht op een schadevergoeding indien de vergoedingsplicht vaststaat. Vaak wordt de aansprakelijkheid door (de verzekeraar van) de veroorzaker erkend. Een erkenning is in beginsel bindend.

Wordt de aansprakelijkheid niet erkend, dan kan ervoor gekozen worden om een procedure bij de rechtbank te starten. In uitzonderlijke gevallen wordt gestart met een getuigenverhoor. Meestal kan echter direct een kortdurende deelgeschilprocedure worden gevoerd. Soms is het starten van een reguliere bodemprocedure evenwel raadzamer, omdat tijdens zo’n procedure nog aanvullend bewijs kan worden geleverd indien de rechter daarom vraagt. Per zaak wordt zodoende bekeken wat het beste is voor een slachtoffer.

Omvang van de schade

Staat de aansprakelijkheid vast, dan kan de omvang van de te vergoeden schade inzichtelijk worden gemaakt.

Omdat het bij letselschade meestal niet direct duidelijk is wanneer en in welke mate iemand zal gaan herstellen, wordt vaak begonnen met het periodiek begroten van de verschenen schade. Een achterliggende periode kan dan (steeds) worden afgewikkeld. Dit moet in goede harmonie gedaan kunnen worden.

Is er op een gegeven moment sprake van een medische eindsituatie en is het bekend welke risico’s een slachtoffer wat betreft de toekomst loopt? Dan kan een benadeelde partij de keuze gaan maken om zijn/haar schade periodiek af te blijven wikkelen dan wel om de toekomstige schade bij voorbaat te laten vergoeden (waarbij ook medische voorbehouden kunnen worden gemaakt voor het geval dat een medisch risico zich later verwezenlijkt).

Bij het begroten van de toekomstige schade wordt uiteraard rekening gehouden met de inflatie, de mogelijk af te dragen vermogensbelasting en overige fiscale gevolgen. De schade ter zake dient ook vergoed te worden.

In veruit de meeste letselschadezaken – uit onderzoek blijkt dat het om 95% gaat – wordt buitengerechtelijk tot een aanvaardbare regeling gekomen. Soms is de wederpartij echter niet bereid mee te gaan in de uitgangspunten en/of de vordering van het slachtoffer. Gedacht kan worden aan discussies omtrent het verlies van verdienvermogen, de kosten van derden of het smartengeld. En dan is het voor een slachtoffer natuurlijk prettig indien hij/zij door een gespecialiseerde advocaat goed kan worden geadviseerd over zijn/haar positie én dat – indien nodig en gewenst – een gerichte procedure kan worden gestart. Het gaat er namelijk om dat een slachtoffer uiteindelijk krijgt waarop hij/zij recht heeft.  

Tot slot

Wij zetten ons met volle overgave in voor slachtoffers. Kan minnelijk een goede en rechtvaardige regeling worden getroffen voor onze cliënten, dan heeft dat de voorkeur. Maar mocht het nodig zijn, dan kunnen onze advocaten de rechtbank verzoeken een beslissing te nemen die recht doet aan de belangen van het slachtoffer. De kosten van zo’n procedure komen vaak voor volledige vergoeding in aanmerking.

Voor specifiek onze letselschadetak zie www.buroletselschade.nl

Aansprakelijk en letsel
Mark van Raak