Uitspraak - Omzetting van een WGA-uitkering in een IVA-uitkering

25 januari, 2023
Vince Vos

In een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (hoogste bestuursrechter) lag de vraag voor of een aan de medewerker toegekende WGA-uitkering (WIA) op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100% dient te worden omgezet in een IVA-uitkering. Het betrof in deze uitspraak een productiemedewerker die wegens psychische klachten voor zijn werk volledig was uitgevallen.

Duurzaam arbeidsongeschikt

Het UWV, en vervolgens ook de rechtbank, hebben in bezwaar en beroep geoordeeld dat het niet toekennen van een IVA-uitkering terecht is geweest. Van ‘duurzame’ arbeidsongeschiktheid, een doorslaggevend criterium bij de vraag of een WGA-uitkering kan worden omgezet in een IVA-uitkering, was immers geen sprake. Zo had de verzekeringsarts in bezwaar en beroep uitgebreid gemotiveerd op basis waarvan de beperkingen niet duurzaam konden worden beschouwd. De stelling van de productiemedewerker dat de psychische klachten al jaren aanwezig waren en ondanks behandelingen en medicatie niet verbeterden, was niet voldoende.

In hoger beroep

Ook in hoger beroep werd het verzoek van de medewerker afgewezen. De Centrale Raad van Beroep overwoog dat onder het duurzaamheidscriterium wordt verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie. Hieronder valt ook een medische situatie waarbij op langere termijn een geringe kans op herstel bestaat.

Bijkomende omstandigheid is dat de Centrale Raad van Beroep van oordeel is dat niet uitgesloten kon worden dat niet alsnog binnen een jaar na aanvang van de re-integratie (in casu hervatting in mentaal niet-belastend werk) zou kunnen leiden tot een verbetering van de belastbaarheid, waardoor de medewerker zijn maatgevende arbeid van productiemedewerker in de toekomst weer (deels) zou kunnen verrichten.

Conclusie

Al met al maakt deze uitspraak nog maar eens duidelijk dat een medewerker c.q. uitkeringsrechtigde goed beslagen ten ijs dient te komen op het moment dat deze zich op het standpunt stelt dat de klachten duurzaam van karakter zijn een IVA-uitkering beter aansluit op zijn situatie.

Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde of heeft u andere arbeidsrecht vragen? Laat u hierover dan ook voorafgaand goed adviseren en neem contact op met ons team van gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Arbeidsrecht
Vince Vos