Verstand van werkgeverszaken N°14 – deel I – meer bewustwording voor werkgevers cruciaal bij ZW-uitkeringen

9 november, 2021
Vince Vos

Een deel van de werkgevers is er inmiddels mee bekend dat op het moment dat een werknemer aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering (ZW) dit mogelijk consequenties kan hebben voor de te betalen premie in het kader van de Werkhervattingskas (Whk). In deze editie van Verstand van Werkgeverszaken wordt hier nader op ingegaan en met name op de vraag welke maatregelen werkgevers kunnen treffen om de financiële (negatieve) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

Financiële gevolgen voor werkgevers

Per werkgever kunnen de financiële gevolgen voor een (ex-)werknemer die aanspraak maakt op een ZW-uitkering verschillend zijn. De zogeheten kleine werkgevers worden bij de toekenning van een ZW-uitkering aan een werknemer min of meer ontzien, doordat zij ‘slechts’ een sectorale premie verschuldigd zijn. De instroom in de Ziektewet van een werknemer heeft dan ook geen invloed op de te betalen premie voor de ZW-component.

Voor middelgrote en grote werkgevers gaat het vorenstaande helaas niet op. Zij ‘’voelen’’ de toekenning van een ZW-uitkering aan een (ex-)werknemer wel degelijk in de portemonnee. Dit vanwege het uitgangspunt dat de ‘’vervuiler’’ de aanspraak op de sociale zekerheidskassen door een werknemer dient te betalen. Een werkgever wordt hier dan ook, ook al is de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid niet op de werkvloer ontstaan en geheel in de privésfeer gelegen, financieel gezien op afgerekend.

De doorbelasting van de toekenning van een ZW-uitkering aan een (ex-)werknemer geschiedt door middel van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk). Werkgevers voelen deze doorbetaling niet meteen in de portemonnee. Voor de berekening van deze premie wordt altijd twee jaar teruggekeken.

De middelgrote en grote werkgevers worden dus via een gedifferentieerde premie (Whk) financieel gezien aangeslagen voor (ex-)werknemers die aanspraak hebben gemaakt op een ZW-uitkering. Ditzelfde principe geldt overigens ook voor werknemers die (in een later stadium) een beroep doen op een WIA-uitkering, maar vanwege de complexiteit en omvangrijkheid hiervan, zal dit in onderhavig artikel buiten beschouwing worden gelaten.

Tussenconclusie

Van belang is dat werkgevers zich meer bewust worden van de financiële gevolgen van de toekenning van een ZW-uitkering. Met name voor de (grotere) middelgrote- en grote werkgevers kan dit aanzienlijk in de papieren oplopen. In mijn volgende artikel van deze editie zal ik enige aandachtspunten en tips formuleren die behulpzaam kunnen zijn voor werkgevers die geconfronteerd worden met de toerekening van (ex-)werknemers die aanspraak hebben gemaakt op een ZW-uitkering.

Arbeidsrecht
Vince Vos